Aktuality

Začínáme projektovat budoucí lůžkové zařízení ve Veltrusech

Jedním z prvých úkolů při realizaci lůžkového zařízení je pro nás vypracování projektové dokumentace. Pro její prvé fáze jsme zahájili spolupráci s renomovaným architektem s velmi bohatou zkušeností právě z oblasti lůžkových hospiců (a dle našeho názoru těch architektonicky nejzdařilejších). Velmi nás tato spolupráce těší.

Do návrhu tohoto zařízení je naším záměrem promítnout ty nejlepší zkušenosti, které mají obdobné instituce pro nevyléčitelně nemocné. Velkou inspirací pro nás byla návštěva vedení Hospice v Domově sv. Karala Boromejského v Řepích v minulém týdnu a konzultace s představenou Domova, sestrou Konsolátou.

 

 

 


 

ZÍSKALI JSME OBJEKT PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC

Dne 26.8.2014 byla mezi Hospicem knížete Václava, o.p.s. a Českou provincií Kongregace Dcer Božské Lásky uzavřena darovací smlouva, na jejímž základě byl na naší společnost převeden rozsáhlý restituovaný církevní majetek. Jedná se o bývalý klášter ve Veltrusech, který do 50.let minulého století sloužil Kongregaci jako penzionát. Poté byl vyvlastněn. Celková rozloha areálu je cca 16 tisíc čtverečních metrů.

Záměrem naší společnosti je stávající objekty v areálu rekonstruovat pro účely lůžkového zařízení pro nevyléčitelně nemocné pacienty. Předpokládáme, že bude sloužit zejména pacientům ze západní části Středočeského kraje a z Prahy.

Nebude se však jednat o klasický lůžkový hopsic, který by byl primárně určen pro onkologické pacienty, ale bude sloužit i dalším skupinám nevyléčitelně nemocných. Předpokládáme, že rekonstrukcí a další přístavbou bude možné zřídit cca 100 lůžek. Optimistická varianta doby realizace je cca 3 roky.

I nadále náš Hospic bude za základ hospicové péče považovat její domácí formu a budeme ji dle našich záměrů dále teritoriálně rozšiřovat. Zamýšlěné lůžkové zařízení ji bude pouze doplňovat.

Velmi děkujeme České provincii Kongregace Dcer Božské Lásky za obrovkou laskavost, která nám umožní péči poskytovat i těm pacientům, kteří k tomu nemají vytvořené předpoklady ve svém domácím prostředí.
 

Přílohy: 
Image icon podpis_smlouvy.jpgPDF icon byvaly_klaster_veltrusy.pdf

Poskytujeme respitní péči Alzheimerikům

Naše služby rozšiřujeme o respitní péči pro Alzheimeriky v jejich domácím prostředí. Jedná se o pomoc pečujícím o Alzheimeriky, kteří tuto úlohu buď již sami nezvádají nebo potřebují nutný odpočinek, případně potřebují vytvořit prostor pro zařizování svých osobních záležitostí.

Službu v současné době můžeme poskytovat v okresech Kladno, Rakovník a Praha-západ. Postupně ji budeme rozšiřovat i na ostatní teritorium, kde již poskytujeme domácí hospicovou péči. Péče je poskytována pacientům i v neterminálním stavu.
 

Pozvánka na DOBROBAZAR

Zveme Vás na dobročinný bazar, který pořádá občanská iniciativa při čestlické farnosti a který se bude konat dne 15.6.2014 od 9.30 do 15.30 hod. na farní zahradě u kostela sv. Prokopa v Čestlicích. V průběhu dne bude probíhat též řada doprovodných akcí/aktivit.

DOBROBAZAR podporuje organizace, které lidem na sklonku života, tedy lidem starým a lidem umírajícím, umožňují zůstat doma co nejdéle. Dlouhodobě spolupracuje s občanským sdružením Cesta domů. Letošní výtěžek bude věnován i naší organizaci. Vaší účastí můžete podpořit naší činnost.
 

Přílohy: 
Image icon dobrobazar_2014.jpgPDF icon dobrobazar_prezentace.pdf

Prvé kroky na cestě k lůžkovému hospici

Naší dlouhodobou strategií je poskytovat vedle domácí hospicové péče i formu lůžkovou. Prvé kroky k tomuto cíli, které jsme zahájili již počátkem letošního roku, jsou směrovány k vytipování vhodného objektu pro tento účel. V současné době jednáme o možném využití dvou objektů, přičemž každý z nich by měl sloužit pro rozdílné skupiny nevyléčitelně nemocných. Lůžková zařízení budou v naší strategii pouze doplňovat domácí hospicovou péči dle obvyklého modelu, který se uplatňuje ve světě.
 

Významné ocenění naší činnosti

Dobročinný spolek při Římsko-katolické farnosti v Čestlicích, který se zaměřuje na podporu neziskových organizací zabývajících se péčí o lidi na sklonku života, vybral náš projekt jako jeden ze dvou, které získají v letošním roce jeho podporu. Je to pro nás velké ocenění a velmi nás těší, že jsme se při hodnocení postavili po bok "vlajkové lodi" domácí hospicové péče v našem státě. Velmi si toho vážíme a děkujeme.
 

Rozšíření teritoriálního působení

V tomto týdnu jsme přijali do péče prvého pacienta i na Berounsku. Rozšířili jsme tím naše působení již na sedmý okres Středočeského kraje.

Nedostatečné pokrytí Středočeského kraje domácí hospicovou péčí

O nedostatečném pokrytí Středočeského kraje domácí hospicovou péčí nás stále častěji utvrzují požadavky na přijetí pacientů do péče v oblastech, kde dosud nemáme vybudované kapacity, kde v současné době nepůsobíme. Přesto je naší snahou požadavky i v takovýchto případech pokrýt. Posledním příkladem, který pro nás znamenal značnou organizační náročnost, bylo přijetí pacienta na Kolínsku, v místě vzdáleném 90 km od sídla společnosti.
 

Nárůst počtu pacientů

Již od začátku letošního roku zaznamenává náš Hospic významný nárůst počtu pacientů v péči, který se proti loňskému roku zvýšil několikanásobně. Přičítáme tento jev zejména osvětě o naší činnosti a hospicové péči, které jsme věnovali zejména ve druhé polovině loňského roku hodně úsilí.


 

Stránky